• udzielanie porad prawnych,
 • obrona z wyboru w sprawach o wykroczenia i karnych oraz karnych skarbowych,
 • zastępstwo procesowe pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w toku postępowania karnego,
 • zastępstwo procesowe w sprawach o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, odroczenie, kary pozbawienia wolności, zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, dozór elektroniczny.
 • obrona w postępowaniu karnym o występek z art. 107 1 i 4 kks właścicieli urządzeń, właścicieli lokali, wynajmujących lokale, w których zainstalowane są bądź były automaty do gier hazardowych,
 • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie kary pieniężnej ( 12 000 zł za kążdy automat) za organizowanie gier na automatach poza kasynem gry właścicieli urządzeń, właścicieli lokali, na etapie postępowania przed Naczelnikiem Urzędu Celnego, Dyrektorem Izby Celnej (odwołanie), Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (skarga) i Naczelnym Sądem Administracyjnym (skarga kasacyjna),
 • obsługa prawna podmiotów urządzających gry na automatach
 • przygotowywanie interpretacji, wyjaśnień, analiz, opinii prawnych w zakresie prawa administracyjnego,
 • zastępstwo przed organami i i sądami administracyjnymi,
 • sporządzanie odwołań i skarg od decyzji administracyjnych, podatkowych, składanie wniosków, zgłoszeń, uzyskiwanie pozwoleń, odwołania od decyzji, reprezentowanie w postępowaniu. administracyjnym.
 • ochrona własności, zniesienie współwłasności, skarga pauliańska,
 • odszkodowania, zadośćuczynienie, „błąd w sztuce lekarskiej”,
 • zasiedzenie, służebności,
 • spadki, dział spadku,
 • postępowanie elektroniczne,
 • postępowanie egzekucyjne.
 • sprzeciw od nakazów zapłaty wydanych na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych
 • obsługa prawna pracodawców w zakresie przepisów kodeksu pracy oraz aktów okołokodeskowych,
 • udzielanie porad prawnych oraz reprezentowanie pracowników w sporach z pracodawcą,
 • przygotowywanie dokumentów i aktów prawnych z zakresu prawa pracy (regulaminów, zarządzeń, pism, umów, kontraktów menedżerskich),
 • prawo ubezpieczeń społecznych – renty, emerytury, świadczenia przedemerytalne.
 • rozwód, separacja, podział majątku wspólnego,
 • rozdzielność majątkowa, pozbawienie zarządu majątkiem wspólnym,
 • alimenty, uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • władza rodzicielska,
 • ustalenie macierzyństwa, ojcostwa.
 • sporządzanie odwołań do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
 • analiza dokumentacji udostępnionej przez zamawiającego,
 • weryfikacja oferty pod względem jej zgodności z prawem zamówień publicznych i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • sporządzanie protestów, odwołań,
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą, reprezentacja przed sądami powszechnymi.
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa gospodarczego,
 • obsługa procesów tworzenia, likwidacji i przekształceń spółek osobowych, kapitałowych,
 • kompleksowa obsługa spółek osobowych, kapitałowych, osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach o wpis lub zmianę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz przygotowanie odpowiedniej dokumentacji,
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa spółek handlowych, sporządzanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów przewidzianych prawem spółek handlowych,
 • reprezentacja w sporach wynikających ze stosunku spółki między udziałowcami lub akcjonariuszami oraz pomiędzy udziałowcami, akcjonariuszami i spółką,
 • obsługa innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • uczestnictwo w rokowaniach i negocjacjach obejmujących zawarcie lub zmianę umowy bądź ugody, stała lub jednorazowa obsługa podmiotów gospodarczych.